Изследвания върху хора

Български източници:

Официалният сайт на Министерство на Здравеопазването съдържа законите уреждащи здравеопазването и медицинската етика в България включително Наредбата за лекарствени изпитвания върху хора (Наредба № 14/13.07.2000)

Международни (на английски език):

Декларацията от Хелзинки на Световната медицинска асоциация

Глобален форум за биоетиката на изследванията

Нюрнбергски кодекс за експериментите върху хора.

Канадски институти за здравни изследвания, етически указания.

Европейски (на английски език):

Директива на ЕС от 2001 за добра клинична практика на клиничните изпитвания на лекарства върху хора

База данни на ЕС за клинични изследвания (EUDRACT)

Британски централен офис на комитетите за изследователска етика

Етика на медицинските изследвания в Румъния

САЩ (на английски език):

Белмонтският доклад за етическите принципи и указания за защита на хората-обект на изследвания, включително поведенчески и социални експерименти в САЩ