Мисия

Българският център по биоетика способства за развитието и приложението на биоетиката в България, в т.ч. медицинската етика, етиката в изследователската дейност и етичното третиране на всички живи организми, върху които се правят научни експерименти, етичното отношение към животните, етиката на биотехнологиите и селскостопанската етика. Центърът служи като постоянен форум за обществени и експертни дискусии по въпросите на биоетиката. Той поддържа контакти и разработва общи програми със сродни местни, чуждестранни и международни правителствени и неправителствени организации във всички области на биоетиката. Центърът подпомага български и международни организации в упражняването на контрол в областта на биоетиката и съдейства на българските професионалисти за успешно прилагане на етическите норми и стандарти в тяхната професия.

Цели

За осъществявяне на своята мисия Центърът си поставя следните цели:

  • Да защитава правата на пациента и да съдейства за свободното им упражняване и за повишаване на качеството на българското здравеопазване
  • Да защитава интересите и правата на хората и животните върху които се провеждат научни изследвания и медицински експерименти
  • Да контролира дейността на държавата и на физически и юридически лица относно провеждането на експериментите в съответствие с най-високите етически принципи и международни норми
  • Да работи за реформиране на националното законодателство и синхронизирането му с най-високите етически стандарти и международни норми относно правата на пациентите, защитата на хора, участващи в научни изследвания, етичното третиране на животните и околната среда
  • Да разработва и реализира проекти и програми в областта на науката и образованието, и да способства за обществено-политическото развитие и развитието на гражданското общество в България
Дейности

За осъществявяне на своята мисия Центърът извършва следните дейности:

  • Научни изследвания
  • Експертна и консултантска дейност
  • Обучение във всички области на биоетиката
  • Оганизиране на дискусии, симпозиуми, срещи, кръгли маси, семинари и уъркшопове